Autoryzowany dystrybutor grupy Azoty

RSM® 28

30 780,00w opakowaniu 25000kg z VAT

(cena z VAT)

 • Waga
  25000 kg
 • Pojemność opakowania

  Cysterna

 • Opakowanie

  Cysterna

 • Producent

  Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy

 • Inne

  Cena dotyczy transportu całosamochodowego i może różnić się z uwagi na technologię załadunku.

 • Tranasport

  Cena wariantu "cysterna" zawiera koszty transportu.

Podstawowe informacje

RSM 28 jest wysokoskoncentrowanym, uniwersalnym nawozem azotowym do zastosowania przedsiewnego i pogłównego pod: zboża ozime i jare, rzepak ozimy, kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny bobowate, użytki zielone, a także rośliny warzywnicze i sadownicze.

RSM 28 to:
• Obecność trzech form azotu w korzystnych proporcjach: azotanowej (saletrzanej), amonowej i amidowej
• Możliwość stosowania w każdym terminie aplikacji
• Płynna formuła ułatwiająca równomierną aplikację nawozu

Najważniejsze cechy produktu:
SkładZawartość azotu całkowitego (N) wynosi odpowiednio 28%

Właściwości i skład RSM 28

PFC 1(C)(I)(b)(i): Prosty płynny nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: N 28
Gęstość: 1,28 kg/dm3

Azot N całkowity: 28%
Azot N azotanowy: 7,0%
Azot N amonowy: 7,0%
Azot N amidowy: 14,0%

Składniki produktu
CMC 1 – Azotan amonu (CAS 6484-52-2)
CMC 1 – Mocznik (CAS 57-13-6)

Korzyści ze stosowania

• Wysoki plon wszystkich gatunków roślin uprawnych
• Przyspieszenie wegetacji roślin krótko po zastosowaniu, dzięki szybko działającej formie azotanowej (saletrzanej) azotu
• Dobry rozwój systemu korzeniowego dzięki obecności azotu amonowego
• Wysoka efektywność ekonomiczna upraw
• Zwiększona odporność roślin na warunki stresowe

Przeznaczenie i stosowanie RSM 28

RSM 28 to nawóz uniwersalny w postaci wodnego roztworu do zastosowania przedsiewnego i pogłównego.

Stosować w dawkach dzielonych dostosowanych do potrzeb pokarmowych roślin. Wysokość dawek i terminy aplikacji nawozu należy ustalić w oparciu o: zapotrzebowanie roślin na azot (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha), kondycję roślin, właściwości gleby.
Stosować na zdrowe, suche rośliny, o dobrym turgorze. Temperatura powietrza podczas zabiegu nie powinna przekraczać 20°C, a względna wilgotność powietrza powinna wynosić powyżej 60%, nawożenie najlepiej przeprowadzać w dni pochmurne. Stosować oprysk grubokroplisty lub węże rozlewowe.

RSM 28 pakowany jest do:
• cystern lub autocystern stalowych,
• pojemników z tworzyw sztucznych o pojemności 600 l oraz 1000 l,
• innych opakowań (po uzgodnieniu z odbiorcą).

RSM 28 nie podlega przepisom transportowym RID/ADR/IMDG dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych.
RSM 28 należy przechowywać w zamkniętych zbiornikach z odpowietrzeniem, wykonanych ze stali, tworzyw sztucznych lub odpowiednio zabezpieczonego betonu. Nie dopuszcza się stosowania metali kolorowych lub ich stopów. Pompy i rurociągi, którymi przetłaczany jest RSM 28, powinny być wykonane z materiałów odpornych na jego działanie, np. stali lub tworzyw sztucznych (polietylenu, polipropylenu, PCV). Na zbiornikach powinien być umieszczony napis podający nazwę produktu. Podczas transportu oraz w trakcie przechowywania produkt należy chronić przed oziębieniem poniżej temperatury krystalizacji, tj. -17°C. W czasie magazynowania nie następuje utrata wartości odżywczych nawozu. Wodę, która może odparować w czasie długotrwałego magazynowania, należy uzupełnić do stanu pierwotnego.

Środki ostrożności i zagrożenia
H319: Działa drażniąco na oczy.
P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Nawóz zawiera mocznik, który może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza. W zależności od miejscowych warunków należy wprowadzić odpowiednie środki zaradcze.

Powiadom o dostępności Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie. Podaj poniżej swój poprawny adres e-mail.