Autoryzowany dystrybutor grupy Azoty
Biuro Obsługi Klienta:

Regulamin

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep sklep.agrochem.com.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep sklep.agrochem.com.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu sklep.agrochem.com.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą w sposób transparentny oraz zgodny z najwyższymi standardami prawnymi i etycznymi, w związku z czym oczekuje stosowania podobnych postaw i standardów od Klientów. Usługobiorca, który korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu, zobowiązuje się przez okres korzystania z tych usług, do przestrzegania wszelkich zasad antykorupcyjnych i innych zasad przedstawionych w Kodeksie postępowania dla partnerów biznesowych opracowanym i wdrożonym przez „Agrochem Puławy” Sp. z o.o. oraz mającym na celu wykrywanie i zwalczanie korupcji we wszystkich obszarach objętych działalnością Spółki. Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych jest zamieszczony na stronie internetowej Sprzedawcy pod linkiem https://agrochem.com.pl/misja-i-wizja/
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

5.1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,

5.2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,

5.3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,

5.4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,

5.5. ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych,

5.6. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych,

5.7. ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
 2. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem sklep.agrochem.com.pl
 3. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 4. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej www.sklep.agrochem.com.pl umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
 5. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej sklep.agrochem.com.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach. Usługobiorca jest odpowiedzialny za poufność swojego hasła.
 7. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej sklep.agrochem.com.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 8. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Sklepu oraz dostępnych w nim Produktów.
 9. SYSTEM OPINII – Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących Produktów.
 10. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – „AGROCHEM PUŁAWY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Puławach, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000433141, adres do doręczeń: „Agrochem Puławy” sp. z o.o. Oddział w Człuchowie ul. Mickiewicza 5, 77-300 Człuchów, NIP: 7162813547, REGON: 061470020, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklepwww@agrochem.com.pl, numer telefonu: +48 59 307 06 06
 11. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 12. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 13. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 14. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 15. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 16. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 17. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 18. CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt.

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Sklep sklep.agrochem.com.pl prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, zgodne z umową i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i jest ceną brutto. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 5. Cena Produktu uwidoczniona w mailu potwierdzającym przyjęcie Zamówienia do realizacji, o którym mowa w § 5 pkt 4 jest wiążąca dla Klienta. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po otrzymaniu przez Klienta niniejszej wiadomości.
 6. Sprzedawca w sposób jednoznaczny informuje Klientów o Cenach jednostkowych oraz promocjach i obniżkach Cen Produktów. Obok informacji o obniżce Produktu, Sprzedawca uwidacznia najniższą Cenę tego Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a jeśli Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – Sprzedawca uwidacznia najniższą Cenę Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 7. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (sklep.agrochem.com.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
 8. W celu złożenia Zamówienia, Klient ma obowiązek rejestracji Konta w Sklepie.
 9. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest:

  9.1.        zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia,

  9.2.        brak jakichkolwiek zaległych płatności na rzecz “Agrochem Puławy” sp. z o.o.

 10. W przypadku, o którym mowa w pkt 8.2 niniejszego paragrafu “Agrochem Puławy” sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 11. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 07:00 do 15:00 w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 15:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 12. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
 13. W przypadku Zamówień ważących ponad 1000 kg, złożone przez Klienta poprzez Formularz Zamówienia oświadczenie woli traktowane jest wyłącznie jako rezerwacja Produktów. W celu sfinalizowania Umowy Sprzedaży, której przedmiotem są Produkty przekraczające wagę 1000 kg, Klient ma obowiązek skontaktowania się ze Sprzedawcą i ustalenia szczegółów dotyczących transportu Zamówienia. Do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów, o których mowa w niniejszym punkcie, dochodzi z chwilą zaakceptowania przez Klienta warunków dostawy przedstawionych mu mailowo przez Sprzedawcę. Klient akceptuje warunki pisemnie lub w formie elektronicznej (mailowej).

§ 4

PRODUKTY STANOWIĄCE PREKURSORY MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH

 1. Niektóre Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę podlegają przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych (zwane dalej: Rozporządzeniem).
 2. Obrót prekursorami materiałów wybuchowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 98/2013 jest dopuszczalny wyłącznie po spełnieniu obowiązków i warunków określonych w tym Rozporządzeniu. Kwestie związane z przedmiotowymi prekursorami są także regulowane polską ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych.
 3. Sprzedawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich warunków oraz obowiązków określonych tym Rozporządzeniem, w szczególności obowiązkowo weryfikuje Klientów oraz ich uprawnienia do nabycia prekursorów, sprawdza ich tożsamość oraz wykonuje obowiązki informacyjne wobec Klientów w odniesieniu do sprzedawanych im prekursorów.
 4. Do prekursorów materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniom zaliczane są wymienione w załączniku I do Rozporządzenia substancje w stężeniu wyższym niż wartość określona w kolumnie 2 tabeli, w tym mieszaniny oraz substancje, w których wymieniona w tym załączniku substancja jest obecna w stężeniu wyższym niż wartość graniczna.
 1. Substancje, o których mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu nie są sprzedawane Konsumentom. Sprzedaż substancji wymienionych w pkt 4 na rzecz Konsumentów, możliwa jest tylko w przypadku, gdy stężenie jest równe lub niższe stężeniu granicznemu danej substancji wskazanemu w załączniku do Rozporządzenia.
 2. Do prekursorów materiałów wybuchowych podlegających regulacji zaliczane są substancje wymienione w załączniku I lub II do Rozporządzenia, w tym mieszaniny lub inne substancje, w których substancja wymieniona w tych załącznikach jest obecna. Nie zaliczają się do nich jednorodne mieszaniny ponad 5 składników, w których stężenie każdej z wymienionych w załączniku I oraz II substancji wynosi poniżej 1 % [m/m].
 1. Sprzedawca w treści oferty każdego z Produktów, wymienia wszystkie prekursory zawierające się w danym Produkcie oraz ich stężenie.
 2. W celu sprawdzenia czy potencjalny nabywca prekursorów, o których mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu jest użytkownikiem zawodowym lub innym podmiotem gospodarczym w rozumieniu Rozporządzenia, Sprzedawca przy każdej transakcji (za wyjątkiem sytuacji, w której w ciągu ostatniego roku od dokonywanej transakcji informacje dotyczące tego Klienta zostały już sprawdzone, a dana transakcja nie różni się znacząco od poprzedniej) zwraca się do Klienta o przesłanie oświadczenia zawierającego informacje dotyczące:

8.1.        rodzaju działalności handlowej, gospodarczej lub zawodowej prowadzonej przez Klienta wraz z nazwą przedsiębiorstwa,

8.2.        adresu oraz numeru identyfikacyjnego VAT lub innego stosownego numeru rejestracyjnego przedsiębiorstwa, jeżeli takowy istnieje,

8.3.        zamierzonego stosowania prekursorów materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniom.

 1. Wypełnione i podpisane oświadczenie, o którym mowa w pkt 8 wraz z wypełnioną i podpisaną klauzulą sankcyjną Klient ma obowiązek oddać przewoźnikowi (kurierowi) przy dostawie towaru.
 2. Sprzedawca może odmówić przeprowadzenia transakcji, jeżeli ma uzasadnione powody, by wątpić w to, że zamierzone stosowanie prekursorów materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniom jest zgodne z prawem lub że Klient zamierza stosować prekursor do celów zgodnych z prawem. Sprzedawca zgłasza tego typu transakcję do odpowiednich organów państwowych w ciągu 24 godzin od uznania ją za podejrzaną.
 1. Sprzedawca zobowiązuje się do informowania właściwych organów o:

11.1.      tzw. podejrzanych transakcjach tj. transakcjach dotyczących prekursorów materiałów wybuchowych podlegających regulacji, w przypadku których, po uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności, istnieją uzasadnione powody, aby podejrzewać, że dana substancja lub mieszanina jest przeznaczona do nielegalnego wytwarzania materiałów wybuchowych

11.2.      oraz o przypadkach zaginięcia oraz kradzieży prekursorów materiałów wybuchowych podlegających regulacji.

 1. Sprzedawca jako podmiot udostępniający prekursory materiałów wybuchowych podlegające ograniczeniom, informuje Klientów, że:

12.1.      obrót prekursorami jest nadzorowany przez odpowiednie instytucje państwowe, a wszystkie transakcje dotyczące tych substancji są monitorowane, rejestrowane oraz raportowane,

12.2.      nabycie, wprowadzenie, posiadanie lub stosowanie prekursora materiałów wybuchowych podlegającego ograniczeniom przez Konsumentów podlega ograniczeniom określonym w art. 5 ust. 1 i 3 Rozporządzenia,

12.3.      nabycie, wprowadzenie, posiadanie lub stosowanie prekursora materiałów wybuchowych podlegającego regulacji przez Konsumenta podlega obowiązkowi zgłoszenia do odpowiedniego organu państwowego, w przypadku, gdy Klient po uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności, ma uzasadnione powody, aby podejrzewać, że dana substancja lub mieszanina jest przeznaczona do nielegalnego wytwarzania materiałów wybuchowych.

 1. Sprzedawca zapewnia, że jego pracownicy zajmujący się sprzedażą prekursorów materiałów wybuchowych podlegających regulacji wiedzą, które ze sprzedawanych Produktów zawierają wspomniane prekursory, a także zostali oni poinformowani o obowiązkach wynikających z Rozporządzenia.

§ 5

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie z § 3 pkt 6, 7 oraz 8 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail i zawiera:

3.1.        potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

3.2.        niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.

 1. Po weryfikacji Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji, poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem.
 2. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 3. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT lub paragon), który będzie przesyłany listem na adres Klienta i/lub wysyłany pocztą elektroniczna na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.
 1. Sprzedawca zastrzega, że warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży w przypadku wybranego asortymentu dostępnego w Sklepie (prekursorów materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniom) będzie złożenie przez Klienta pisemnego oświadczenia dotyczącego specjalnego stosowania prekursora materiałów wybuchowych podlegającego ograniczeniom oraz klauzuli sankcyjnej.

§ 6

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

1.1.        płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

1.2.        płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności (TPay.pl).

 1. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 22 1020 1026 0000 1802 0546 6190 (Bank PKO BP S.A.) „AGROCHEM PUŁAWY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, NIP: 7162813547. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.
 2. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 4. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

§ 7

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 1. Koszty dostawy Produktu, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

 2.1.        czas kompletowania Produktów wynosi 2 dni robocze (za wyjątkiem Produktów w przedsprzedaży) od momentu:

a) zaksięgowania środków pieniężnych wpłaconych z tytułu Umowy Sprzedaży na rachunku Sprzedawcy albo

b) pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności,

2.2.        dostawa Produktów stanowiących rzeczy ruchome przez przewoźnika następuje w terminie maksymalnie 14 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

 1. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 2. Zakupione w Sklepie Produkty Klient może odebrać osobiście po wcześniejszym kontakcie mailowym lub telefonicznym.

§ 8

REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Reklamacja z tytułu braku zgodności Produktu z umową.

1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 11 Regulaminu z tytułu braku zgodności Produktu z umową są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r.,

1.2. podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 10 z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,

1.3. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 11 Regulaminu za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili dostarczenia Produktu i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu określony przez Sprzedawcę lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy,

1.4. zawiadomienia o wadach lub braku zgodności Produktu z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklepwww@agrochem.com.pl lub pisemnie na adres: Mickiewicza 5, 77-300 Człuchów,

 1.5. w powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,

1.6. dla oceny niezgodności Produktu z umową, Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 11 Regulaminu mają obowiązek udostępnić Produkt Sprzedawcy, a Sprzedawca zobowiązany jest do odebrania go na swój koszt,

 1.7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji,

1.8. w przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 11 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem,

1.9. Klient będący Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 11 może żądać w pierwszej kolejności wymiany lub naprawienia Produktu przez Sprzedawcę. Obniżenia ceny oraz odstąpienia od umowy Klient może żądać wyłącznie w przypadkach wskazanych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (m.in. w przypadku, gdy niezgodność towaru z umową jest istotna, gdy Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową lub gdy brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że sprzedawca próbował już doprowadzić towar do zgodności z umową),

1.10.   w związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 11 Regulaminu Sprzedawca odpowiednio:

a) pokrywa koszty naprawy lub wymiany oraz ponownego dostarczenia Produktu do Klienta,

b) obniża cenę Produktu (obniżona cena musi pozostawać w proporcji ceny towaru zgodnego z umową do towaru niezgodnego z umową) i zwraca Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 11 wartość obniżonej ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny od Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 11,

c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 11 – Sprzedawca zwraca mu cenę Produktu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru lub dowodu jego odesłania. W razie odstąpienia od umowy, Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 11 zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy,

1.11. odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.

§ 9

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 11 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 11 Regulaminu mają obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: ul. Mickiewicza 5, 77-300 Człuchów.
 2. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 11 Regulaminu, ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 11 o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz nie udostępnił mu wzoru formularza odstąpienia od umowy. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 11 Regulaminu, powinni obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mogliby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 3. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 11 Regulaminu, wyraźnie zgodzili się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla nich z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 1. Jeżeli Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 11 Regulaminu, wybrali sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu im, poniesionych przez nich dodatkowych kosztów.
 2. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 11 Regulaminu, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 11 Regulaminu, dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 11 Regulaminu, odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponoszą jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 4. Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 11 Regulaminu, mogą odstąpić od umowy, liczy się:

9.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności – od dnia, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 11 Regulaminu (lub wskazana przez nich osoba trzecia inna niż przewoźnik) objął Produkt w posiadanie,

9.2. dla umowy, która obejmuje wiele Produktów które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, jego partii lub części,

9.3. dla umowy polegającej na regularnym dostarczaniu Produktu przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów,

9.4. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 11 Regulaminu, w wypadku Umowy Sprzedaży:

10.1       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

10.2       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu – w związku z niniejszym wyjątkiem, zwrot towarów zagrażających zdrowiu i życiu człowieka, których opakowanie zostało otwarte jest niemożliwy.

10.3       w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

10.4     o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości,

10.5       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

 1. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy tylko w odniesieniu do niektórych Produktów objętych Zamówieniem, a ich zakupienie spowodowało podwyższenie kosztów dostawy Zamówienia, Sprzedawca zwraca Klientowi odpowiednią część kosztów dostawy.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

§ 10

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

 1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Przedsiębiorców. Postanowienia te nie mają zastosowania do Konsumentów oraz podmiotów, o których mowa w § 11 Regulaminu.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta będącego Przedsiębiorcą z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 4. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 1. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

§ 11

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

 1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że umowa, którą zawiera ze Sprzedawcą jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.
 2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:

2.1.       niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,

2.2.       odpowiedzialności z tytułu braku zgodności Produktu z umową,

2.3.       prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość,

2.4.      zasad dotyczących umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

 1. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 2. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

§ 12

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

         1.1.        zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

         1.2.        prowadzenie Konta w Sklepie,

         1.3.        Newsletter,

         1.4.        Formularz Kontaktowy.

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 1. W celu skutecznego zarejestrowania Konta w Sklepie, Klient musi wykonać następujące kroki:

         3.1.        wypełnić Formularz Rejestracji,

         3.2.        zaakceptować niniejszy Regulamin,

         3.3.        kliknąć w przycisk „Zarejestruj”.

 1. Klient przy rejestracji Konta zgodnie z pkt 3 niniejszego paragrafu oraz przy składaniu Zamówienia ma obowiązek podania prawdziwych i prawidłowych danych.
 2. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów. Promocje i treści reklamowe mogą być przygotowywane na podstawie wcześniej dokonywanych przez Klienta Zamówień (profilowanie).

§ 13

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 12 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

2.1.        umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę,

2.2.        umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony. Zawarcie umowy następuje w chwili wysłania przez Usługobiorcę uzupełnionego Formularza Rejestracji,

2.3.        umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Systemu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii albo zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę,

2.4.        umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

         3.1.        komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,

         3.2.        dostęp do poczty elektronicznej,

         3.3.        przeglądarka internetowa,

         3.4.        włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 14

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklepwww@agrochem.com.pl
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługodawcę sposób.

§ 15

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

1.1.        wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta, Newsletter),

1.2.        Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklepwww@agrochem.com.pl

1.3.        Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 5 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia),

1.4.        wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

 1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 16

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem sklep.agrochem.com.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 16 pkt 3 oraz elementów zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia majątkowych praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością „AGROCHEM PUŁAWY” SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000433141, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, NIP: 7162813547, REGON: 061470020. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony sklep.agrochem.com.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony sklep.agrochem.com.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 1. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem sklep.agrochem.com.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem sklep.agrochem.com.pl użyte są w celach informacyjnych.

§ 17

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany dokonane w Regulaminie wiążą Usługobiorcę będącego Konsumentem, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy będącego Konsumentem o zmianach. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu wiążą Usługobiorcę będącego Przedsiębiorcą, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać.
 1. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 1. Sądowe rozstrzyganie sporów:

5.1.        ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 11, Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.,

5.2.        ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem, o którym mowa w §10 Regulaminu, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 1. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 2. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pusty.Wróć do sklepu
  Powiadom o dostępności Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie. Podaj poniżej swój poprawny adres e-mail.