Autoryzowany dystrybutor grupy Azoty

NPK 5-12-12

745,20w opakowaniu 500kg z VAT

(cena z VAT)

 • Waga
  Brak danych
 • Producent

  Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk

 • Waga

  500KG

 • Opakowanie

  Big Bag

Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Granulometria: Granule. 90% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0 – 5,6 mm.
Składniki produktu: CMC 1 – Superfosfat (CAS 8011-76-5), CMC 11 — Siarczan amonu (CAS 7783-20-2), CMC 1 – Chlorek potasu (CAS 7447-40-7)

Najważniejsze cechy produktu:
5% całkowitego azotu (N)
5% azotu amonowego
12%pięciotlenku fosforu (P2O5)
12%tlenku potasu (K2O)
14%całkowitego tlenku wapnia (CaO)
16%trójtlenku siarki(SO)

5% CAŁKOWITEGO AZOTU (N)
5% azotu amonowego
12% CAŁKOWITEGO PIĘCIOTLENKU FOSFORU (P2O5) (=5,2% P)
4% pięciotlenku fosforu (P205) (=1,7% P) rozpuszczalnego w wodzie
6% pięciotlenku fosforu (P2O5) (=2,6% P)rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu
8% pięciotlenku fosforu (P2O5) (=3,5% P) rozpuszczalnego w kwasie mrówkowym
12% TLENKU POTASU (K2O) (=10,0% K) ROZPUSZCZALNEGO W WODZIE
14% CAŁKOWITEGO TLENKU WAPNIA (CaO) (=10,0% Ca)
6% tlenku wapnia (CaO) (4,3% Ca) rozpuszczalnego w wodzie
16%TRÓJTLENKU SIARKI (SO,) (=6,4%5) ROZPUSZCZALNEGO W WODZIE

INSTRUKCJA STOSOWANIA
Nawóz wieloskładnikowy do stosowania przedsiewnego (zaleca się wymieszać z glebą).
Orientacyjne dawki nawozu NPK 5-12-12w kg/ha (na glebach o średniej zasobności w fosfor)

Roślina Poziom plonowania
średni Wysoki
Zboża ozime 200-350 400-500 200-350 400-500
Zboża jare 200-350 400-500
Rzepak ozimy 300-400 450-550
Kukurydza 300-400 450-550
Burak cukrowy 300-400 450-550
Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej) 200-350 450-500
Rośliny pastewne 250-300 350-400
Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska) 250-300 350-450

*bez obornika
Wysokość dawek nawozu należy ustalić w oparciu o zasobność gleby (analizę gleby) i zapotrzebowanie roślin (pobranie jednostkowe x zakładany
plon roślin z ha). W zależności od potrzeb dawkę fosforu uzupełnić, np. nawozem Polidap, Super fos dar, dawkę potasu uzupełnić, np. solą
potasową. Na użytkach zielonych stosować wczesną wiosną i/lub jesienią.
Nawóz przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
11318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
P280: Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną i ochronę oczu.
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe,
jeżeli są i można je łatwo usunąć, nadal płukać.
P310: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

Powiadom o dostępności Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie. Podaj poniżej swój poprawny adres e-mail.